Obchodní podmínky

Provozovatel e-shopu:
ecoproduct s.r.o.
Jelcovy Lhotky 5, 393 01 Pelhřimov
IČ: 28124197
DIČ: CZ28124197
Společnost byla zapsána dne 26.6.2010 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18637

 

1. Všeobecné dodací podmínky


     Realizací obchodu na www.kvalitabio.cz - dále v textu jen "Prodávající/Dodavatel" - kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními a záručními podmínkami.

     Ke každému zboží je přiložen prodejní doklad, který je zároveň i dodacím a záručním listem. Údaje na prodejním dokladu si kupující ve vlastním zájmu ihned pečlivě zkontroluje. Jakékoliv reklamace zboží, které nesouhlasí s údaji na prodejním dokladu nebudou později vyřízeny. Pokud kupující objeví rozdíl mezi prodejním dokladem (fakturou) a dodaným zbožím, neprodleně kontaktuje prodávajícího. Chybí-li v zásilce prodejní doklad, ihned nás informujte. Stížnost bude prověřena a případné nedostatky odstraněny. 

2. Ceny


     Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky prodávajícího (on-line nabídky na www.kvalitabio.cz), nebo individuálně dohodou (telefonicky, e-mailem). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky. Prodejní cena uvedená na objednávce nemusí být vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena (v případě masa není témeř vždy možné dodržet přesnou gramáž uváděnou v eshopu). Kupující je o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat zvýšenou, či sníženou cenu nebo objednávku zrušit.

 

3. Platební podmínky

 

     Kupující při může použít jeden z níže uvedených způsobů úhrady objednaného zboží:

     a) v hotovosti při převzetí zboží
     b) platba předem na účet

     Sazby za zásilky závisí na výši částky za objednané zboží a typu dopravy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

4. Objednávka zboží

     V objednávce je nutno uvést přesné označení zboží, množství zboží. Objednávky se přijímají pomocí eshopu, e-mailem a telefonicky. Na základě závazné objednávky vystaví prodávající potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu druh, cenu a množství, jež se zavazuje kupujícímu dodat. Potvrzení objednávky je provedeno e-mailem nebo telefonicky.

 

5. Přeprava a odběr zboží

     Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím (místa dovozu jsoz specifikována v záložce způsob a cena doručení). Prodávající nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží). Kupující při převzetí zásilky od prodávajícího bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a úplnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží.

 

6. Reklamace zboží

     V oprávněných případech prodávající zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma. Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit zboží a kontaktovat dodavatele. Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího, nebylo-li sjednáno jinak. Zboží určené k reklamaci bude přijato k reklamačnímu řízení:

  • s přiloženým originálem prodejního dokladu a písemným popisem závady - "Reklamační protokol"
  • zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní
  • zboží nesmí být kupujícím mechanicky poškozeno

     Pokud bude zjištěno, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady s vyřízením reklamace kupující.

 

7. Ochrana osobních údajů

     Nakládání s osobními údaji kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jím poskytnutých osobních údajů pro účely koupě a prodeje zboží Prodávajícím nabízeného a dále k informování kupujícího o nabídkách Prodávajícího v budoucnu, a to maximálně na dobu 5 let ode dne jejich poskytnutí.       

    Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

     Zákazník, který zjistí, nebo se domnívá, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

     a) požádat Prodávajícího o vysvětlení nebo
    b) požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o zablokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů Zákazníka.

     Společnost ecoproduct s.r.o. je registrována na Úřadě pro ochrannu osobních údajů: www.uoou.cz/registration.aspx?id=52320

 

8. Závěrečná ustanovení

    Veškeré objednávky, které jsou Vámi jako kupujícím odeslány do našeho internetového obchodu http://www.kvalitabio.cz se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ecoproduct s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do Vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny.

    Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2010.